JAK MَETE POMOCI - CHCETE POMOCI?

 

 • Klub píznivc Cesty pro rodinu – pravidelná finanní podpora
 • Jednorázový finanní dar - . ú. 198498157/0300
 • Materiální podpora

 

Pomozte spolen s námi dtem, mladým lidem, enám a matkám s dtmi, kteí se  dostali do obtíné ivotní situace.

 

Ron pomáháme piblin 60 dosplým a 100 dtem v Azylovém dom a v Krizové pomoci, 20 mladým dosplým v Dom na pl cesty, v Centru pro rodinu ron podpoíme 450 rodin ze amberka a okolí. Pomáháme ji od roku 1996.

 

Chci darovat

 

     

KLUB PÍZNIVC

Cesty pro rodinu

(pravidelné dárcovství)

Jednorázový finanní dar Materiální podpora

 

Vítáme podporu jednotlivc i firem, finanní i nefinanní. Dkujeme.

 

PETTE SI O NÁS A NAŠÍ PRÁCI VÍCE

 

 

Další monosti pomoci:

 • AKTIVNÍ POMOC PI POÁDÁNÍ AKCÍ, DOBRÁ RADA NEBO NÁPAD
 • VYUITÍ SLUEB NAŠEHO GRAFICKÉHO STUDIA
 • VYUITÍ NAŠICH PROSTOR PRO SVOU REKLAMU (prostory centra, ploty u budov apod.)
 • NÁKUP DÁRKOVÉHO PEDMTU V NAŠEM OBCHDKU
 • NÁKUP VE VAŠICH OBLÍBENÝCH E-SHOPECH NA WWW.GIVT.CZ ást penz z nákupu tak vnujete na podporu naší organizace. Nebude Vás to stát nic navíc.

 

DAOVÉ ZVÝHODNNÍ VAŠICH DAR

 

Zákon o daních z píjm 586/1992 Sb. Vám umouje odeíst si dary od základu dan:

 • Fyzické osoby, vetn zamstnanc, si mohou od základu dan odeíst hodnotu dar v pípad, e úhrnná hodnota dar v kalendáním roce pesáhne 2 % ze základu dan anebo iní alespo 1 000 K.  V úhrnu je moné odeíst nejvýše 10 % ze základu dan. OSV uplatují odpoet dar z daní pímo ve svém daovém piznání. Zamstnanci pedkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové útárn jednou ron, nejpozdji do 15.2., a to za celý pedchozí rok. Sníení daového základu se následn projeví v rámci daového vyrovnání ve vyšší beznové výplat.
   
 • Právnické osoby si mohou od základu dan odeíst hodnotu dar, pokud hodnota daru iní alespo   2 000 K. V úhrnu lze odeíst nejvýše 5 % z ji sníeného základu dan. Odpoet si nemohou uplatnit neziskové organizace, které by dar poskytovaly nkomu jinému.

 

 

PIDEJTE SE K NM KLUB PZNIVC CESTY PRO RODINU
KDE NS NAJDETE
Newsletter
Pejeme Vm klidn Vnoce v kruhu rodiny a ptel a do novho roku hodn zdrav.
Dkujeme vem, kte se zapojili do sbrky Spolen za smv, kterou ji tradin uspodal Konzum, obchodn drustvo. Ve sbrce jsme zskali celkem 12 420,- na vybaven do volnoasovho Klubu bez kle.
Roziujeme pomoc tam, kde je poteba vznik nov ternn sluby leden 2020
Rdi bychom vm pedstavili novou slubu Psychologick poradenstv
Mil rodie malch dt, vte, e si v rmci celoevropskho projektu "Eurokl" mete zapjit speciln kl, abyste se dostali na bezbarirov WC po cel R a v Evrop?
Drkov poukaz na sluby Centra pro rodinu, Maceky vetn obchdku a Grafickho studia
Podpote ns nkupem ve vaich oblbench e-shopech pes WWW.GIVT.CZ. Za uplynul rok jsme takto zskali 2 103K. Dkujeme.
ENA REGIONU 2018
Jsme hrdm lenem St pro rodinu